I. A részvétel feltételei


A verseny az Instagramhoz semmilyen módon nem kapcsolódik, továbbá azt sem a Facebook sem az Instagram nem támogatja, ellenőrzi vagy felügyeli. Az Ön által rendelkezésre bocsátott információk, adatok címzettje a Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (továbbiakban „Henkel”), nem pedig a Facebook vagy az Instagram. Minden a Játék kapcsán felmerülő kérdést, megjegyzést vagy panaszt közvetlenül a Henkel részére kell eljuttatni, nem pedig a Facebooknak vagy az Instagramnak.
 

Mivel a versenyben az Instagramon keresztül lehet részt venni, az Instagram használatával a Facebook vagy az Instagram személyes adatokat (pl.: IP-cím és cookie azonosító) gyűjthet közvetlenül Öntől, amelyeket az általuk meghatározott célra használnak fel. Erre az Egyesült Államokban is sor kerület. A Henkel nem tartozik felelősséggel az Instagram által végzett személyes adatok kezeléséért, azok összegyűjtéséért és felhasználásáért, ideértve a sütikkel kapcsolatos adatkezelést is. Az Instagram adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatóját, mely kiterjed a megőrzési időre és az adatkezelési céljára is közvetlenül az Instagram alkalmazáson [https://help.instagram.com/519522125107875] keresztül éri el, valamint a Facebook adatvédelemmel kapcsolatos szerződését itt töltheti le: [https://www.facebook.com/full_data_use_policy].


 

1. A verseny menete és lebonyolítása


A verseny szervezője a Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (a továbbiakban „Henkel”).

 • Az online verseny időtartama: 2021. február 25. – 2021. május 15. 23:59 perc, közép-európai idő szerint.
   
 • Az online versenyen való részvételhez a résztvevőknek egy általuk alkotott, festett hajviseletről készült fényképet kell feltölteniük, amelyhez a BLONDME termékcsaládot használták.
   
 • A résztvevőknek használniuk kell a #BLONDME, #BLONDESOFTHEWORLD és a #BLONDSOFTHEWORLDHU keresőcímkéket (hashtagek), valamint a fényképeken meg kell jelölniük a @Schwarzkopfpro és @Schwarzkopfprohu Instagram-fiókokat.
   
 • A részvétel az Instragram-alkalmazáson, a #BLONDME, #BLONDESOFTHEWORLD és a #BLONDSOFTHEWORLDHU keresőcímkék használatán keresztül zajlik.
   
 • Az online verseny nemzetközi díjai:

  o  I . díj: Két napos utazás, két fő részére a Schwarzkopf Pro hamburgi Trendlaborjába, saját „BLONDESOFTHEWORLD” oktatóvideó forgatása céljából. (Abban az esetben, ha a COVID-19-korlátozások miatt a németországba történő utazás nem lehetséges, a videót a győztes országában, a helyi PPS és marketing csapat segítségével veszik fel.) A nyeremény tartalmaz 2 darab turista osztályra szóló repülőjegyet a németországi Hamburgba, szállást két fő részére 4* hotelben, két (2) éjszakára egy darab kétágyas szobában; a nyeremény pénzben kifejezett értéke kb. 10.000 euró, amely készpénzre nem váltható!

  o   II. díj: A győztes és csapata részt vehet egy exkluzív, szőke haj témájú tréningen a saját szalonjában (vagy virtuálisan, amennyiben a COVID-19 helyzet nem teszi lehetővé a helyi utazást); a nyeremény pénzben kifejezett értéke kb. 700 euró, amely készpénzre nem váltható!

  o   III. díj: Egy darab BLONDME termékcsomag, amelynek pénzben kifejezett értéke kb. 500 euró, amely készpénzre nem váltható!

 • Az online verseny magyarországi díjai:

  I. magyarországi díj: 1db Gama IQ Perfetto hajszárító + BlondMe vegyes termékcsomag (hajfestékek és ápoló termékek) bruttó 150.000 Ft értékben – a nyeremény készpénzre nem váltható!

  II. magyarországi díj: BlondMe vegyes termékcsomag (hajfestékek és ápoló termékek) bruttó 120.000 Ft értékben – a nyeremény készpénzre nem váltható!

  III. magyarországi díj: BlondMe vegyes termékcsomag (hajfestékek és ápoló termékek) bruttó 80.000 Ft értékben – a nyeremény készpénzre nem váltható!
   
 • A nyerteseket belső zsűri választja ki. 
   
 • A nyerteseket Instagram üzenetben értesítjük. 
   

2. A versenyen való részvétel feltételei
 

A versenyben részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy. A versenyben való részvétel további feltétele, hogy a résztvevő elfogadja a részvételi feltételeket, valamint, hogy feltöltsön egy képet vagy videót egy általa készített, festett hajviseletről az Instagramon a #BLONDME, #BLONDMESOFTHEWORLD és a #BLONDSOFTHEWORLDHU keresőcímkék használata mellett, illetve a képen vagy videón megjelölje a @Schwarzkopfpro és @schwarzkopfprohu tageket.


Annak érdekében, hogy a feltöltött képekhez a zsűri hozzáférhessen, a résztvevő Instagram felhasználói fiókjának, valamint az Instagram adatvédelmi beállításainak „nyilvánosnak” kell lennie.
 

A részvétel során rendelkezésre bocsátott információnak érvényesnek és valósnak kell lennie. Minden résztvevő kizárólag saját nevében jelentkezhet. A Henkel és kapcsolt vállalkozásainak munkatársai nem jogosultak részt venni a versenyben.3. Fotón, videón szereplők hozzájárulása / Megosztások használata
 

A résztvevőnek kell biztosítani, hogy az általa feltöltött fotón/videón szereplők a kérdéses fotó/videó interneten (weboldalon és közösségi média felületeken) való közzétételéhez és a versenyben való felhasználásához írásban hozzájáruljanak.


4. Versenyből való kizárás
 

A Henkel fenntartja a jogot, hogy kizárja a versenyből azon résztvevőket, akik megszegik a részvételi feltételeket.
 

A versenyből szintén kizárásra kerülnek azok a részvevők, akik nem jogszerű eszközökkel előnyre tesznek szert vagy bármilyen más módon a versenyt manipulálják. Henkel ez esetben jogosult akár a nyertességet is visszavonni és a kiosztott díjat visszakövetelni.5. A verseny idő előtti befejezése

Henkel fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül, a versenyt bármikor felfüggessze vagy befejezze. Henkel ezen joggal elsősorban akkor él, ha a verseny szabályszerű lebonyolítása technikai (pl.: a számítógépes rendszer vírusos meghibásodása, manipuláció, valamint hardver- vagy szoftverhiba) vagy jogi okokból nem garantálható.

 

Amennyiben a verseny befejezésére valamely résztvevő magatartása miatt kerül sor, Henkel kártérítési igénnyel léphet fel a károkozó személlyel szemben.6. Nyeremények és nyertesek


A nyertes(eke)t Henkel Instagram üzeneten keresztül értesíti. Ha a résztvevő tizennégy (14) napon belül nem válaszol Henkel értesítésére, úgy Henkel jogosult új nyertest választani és a nyereményt az új nyertes részére átadni.

 

A nyereményeket 2021. június és 2022. június között van lehetőség átvenni, mely határidő jogvesztő. Amennyiben a fenti időtartamon belül a nyereményt a nyertes nem veszi át, úgy a nyeremény átvételére a továbbiakban nem jogosult. Egy résztvevő egy nyereményre jogosult. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremények másra nem átruházhatók.  Henkel fenntartja a jogot, hogy amennyiben az eredetileg felkínált nyeremény nem elérhető, úgy egy másik, ugyanolyan értékű nyereményt biztosítson helyette a nyertesnek.7. Felelősség
 

Henkel kizárja a felelősségét a technikai hibára visszavezethető sikertelen pályázat feltöltésekkel kapcsolatban. A versenyre való jelentkezés feldolgozásáról kapott igazolás nem jelenti automatikusan a pályázat tényleges beérkezését.

 

A nyeremény átadásával Henkelnek nincs további kötelezettsége a versennyel kapcsolatban a nyertes felé.

A nyereményeket átvevő nyertes a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

 

Henkel nem felel a nyeremény átadása során keletkezett hibáért, késedelemért vagy fennakadásért. Henkel nem felel továbbá a verseny lebonyolítása során jelentkező műszaki eszközök vagy szolgáltatások meghibásodásáért, a hibás tartalomért, az adatok elvesztéséért vagy törléséért, vírus által okozott hibákért, illetve a versenyben való részvétel során felmerülő bármely egyéb hibáért.

 

A felelősség korlátozása nem terjed ki azokért a hibákért, melyek Henkel (ideértve annak szervezeti egységeit, munkavállalóit, partnereit) szándékos vagy gondatlan magatartásra vezethetők vissza vagy azok szerződésben vállalt kötelezettségre vezethetők vissza.

 

A 4. pont alatt kizárt személyekkel szemben Henkelt semmilyen felelősség nem terheli.8. Egyéb


A részvételi feltételek, valamint a résztvevők és a Henkel közötti jogviszonyra a német jogot kell alkalmazni. Ha a részvételi feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy az nem érinti a részvételi feltételek további rendelkezéseit. Henkel jogosult előzetes értesítés nélkül a részvételi feltételeket módosítani.II. A versennyel kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozat


A nyeremény átvételéhez a nyertesnek a következő személyes adatokat kell megadnia: név, e-mail-cím és ország

 

A Henkel a résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a nyeremény átadásához és a verseny lebonyolításához használja fel.

 

A Henkel a résztvevők adatait nem továbbítja harmadik személy részére, kivéve, ha arra a nyeremények átadásához vagy a verseny lebonyolításához szükség van.

 

Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul: az adatkezelésre a verseny lebonyolítása érdekében van szükség.

 

A személyes adatok kizárólag az online versenyhez, annak ideje alatt, valamint a nyeremény átadása érdekében kerülnek felhasználásra, és az online verseny lezárásától számított hat (6) hónapon belül törlésre kerülnek.

 

A résztvevő bármikor jogosult kérni az adatokhoz való hozzáférését. A résztvevők ezen felül, amennyiben annak feltételei fennállnak, az alábbi jogokat érvényesíthetik:

 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog
 • Adathordozhatósághoz fűződő jog

A résztvevő tiltakozáshoz való joga
 

A Henkel jogos érdeke alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Ilyen irányú vagy bármilyen más kéréssel kérjük, forduljon hozzánk a következő elérhetőségek valamelyikén: Frank Liebich (adatvédelmi tisztviselő) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (E-Mail: Datenschutz@henkel.com).